Rekisteriseloste


Kangasalan apteekin verkkopalvelu www.laakeverkkokappa.fi 5.1. 2023

rekisteriseloste perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaiseen ohjeistukseen


Rekisterinpitäjä


Kangasalan Apteekki, virallinen nimi Kangasalan 1. apteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

Apteekkari Mikko Unkila

Y-tunnus 1174854-0

Osoite: Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

Puhelin: 010 322 2811 (pvm/mpm)


Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterin pitäjään (ylläpitäjä).

Tietosuojavastaava: proviisori Riina Tuokko

puhelin 010 322 2811 (pvm/mpm)


sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kangasalanapteekki.fi


Rekisterin nimi


Kangasalan Apteekin verkkokaupan www.laakeverkkokauppa.fi asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:


Sellainen käsittely johon rekisteröity on antanut suostumuksensa yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);


käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);


käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).


Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.


Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.


Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Näihin tarkoituksiin kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan erikseen tapauskohtaisesti antaman suostumuksen perusteella.


Reseptilääketilausten ja Suomi.fi-tunnistautumisen kautta saatua henkilötietoa ei käytetä markkinointiin, analysointiin tai profilointiin.


Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Rekisterin tietosisältö


Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta, suoramarkkinointiluvat ja kiellot


Verkkopalvelussa Suomi.fi tunnistautuneen asiakkaan henkilötiedot häviävät automaattisesti verkkopalvelusta 48 tuntia tilauksen valmiiksi käsittelyn jälkeen. Verkkokauppaan jää kopio tilauksesta, josta henkilötiedot on poistettu (anonymisointi). Kopio verkkokauppatilauksen tilausvahvistuksesta, jossa on asiakkaan henkilötiedot, säilytetään Apteekin tiloissa sähköisessä muodossa 1 vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Kopio säilytetään mahdollisten tilauksen jälkeen tehtävien tilausta koskevien toimenpiteiden (kuten mahdollinen reklamaatio) varalta.Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Evästeiden käyttö


Kangasalan Apteekin verkkopalvelu ei käytä 23.12.2022 alkaen verkkopalvelualustan ulkopuolisia henkilötietoja kerääviä evästeitä (ns. cookie). Käytössä olevat evästeet liittyvät verkkopalvelu alustan toiminnallisuuksiin.Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Henkilötiedot joita käsitellään säilyvät koko käsittelyn ja säilytyksen ajan EU yleisen tietosuoja asetuksen mukaisesti ETA alueella.


Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja asianmukainen salassapitosopimus.Tietojen päivittäminen ja rekisteröidyn oikeudet


Asiakas voi päivittää henkilötietojaan ja annettuja markkinointivaltuuksia uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.


Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.


Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen


Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.


Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä rekisteröidyille etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.